Online Dictionary

train-oil Giải thích

train-oil tại English => Vietnamese (Anh Việt ) Của Giải thích:

@train-oil /'treinɔil/
* danh từ
- dầu cá voi

train-oil tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -
Inter: -pron » -

  • Category: Wiktionary - :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˈtreɪn.ˈɔɪ.əl/


Inter: -noun » -
train-oil Inter: IPA » /ˈtreɪn.ˈɔɪ.əl/
  1. Dầu cá voi.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ tiếng Anh -
Translation: ta » train-oil
Translation: te » train-oil