Online Dictionary

train set Giải thích

train set tại English => Vietnamese (Anh Việt ) Của Giải thích:

@train set
* danh từ
- đồ chơi (gồm có con tàu chạy trên đường ray)