Online Dictionary

trail-net Giải thích

trail-net tại English => Vietnamese (Anh Việt ) Của Giải thích:

@trail-net /'treilnet/
* danh từ
- lưới kéo

trail-net tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -
Inter: -pron » -

  • Category: Wiktionary - :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˈtreɪɫ.ˈnɛt/


Inter: -noun » -
trail-net Inter: IPA » /ˈtreɪɫ.ˈnɛt/
  1. Lưới kéo.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ tiếng Anh -