Online Dictionary

trail-mounted Giải thích

trail-mounted tại English => Vietnamese (Anh Việt ) Của Giải thích:

@trail-mounted
* tính từ
- được lắp trên xe nước, được đặt trên xe nước

trail-mounted tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -
Inter: -pron » -

  • Category: Wiktionary - :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˈtreɪɫ.ˈmɑʊn.təd/


Inter: -adj » -
trail-mounted Inter: IPA » /ˈtreɪɫ.ˈmɑʊn.təd/
  1. Được lắp trên xe nước, được đặt trên xe nước.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Tính từ tiếng Anh -