Online Dictionary

trail-blazer Giải thích

trail-blazer tại English => Vietnamese (Anh Việt ) Của Giải thích:

@trail-blazer /'treil,bleizə/
* danh từ
- người mở đường, người tiên phong

trail-blazer tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -
Inter: -pron » -

  • Category: Wiktionary - :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˈtreɪɫ.ˈbleɪ.zɜː/


Inter: -noun » -
trail-blazer Inter: IPA » /ˈtreɪɫ.ˈbleɪ.zɜː/
  1. Người mở đường, người tiên phong.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ tiếng Anh -