Online Dictionary

trần nguyên Đán Giải thích

Trần Nguyên Đán tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Nguyên Đán
- (1325 - Tức Mặc, Thiên Trường - nay thuộc Nam Hà - 1390) Hiệu Băng Hồ, là chắt Trần Quang Khải và là ông ngoại văn hào Nguyễn Trãi. Làm Đại phu ở đài ngự sử dưới triều Trần Dụ Tông. Năm 1370, ông cùng nhiều tướng lĩnh khác đánh dẹp Dương Nhật Lễ, lập vua Trần Nghệ Tông lên ngôi. Trần Nguyên Đán được giao trông coi việc quân ở trấn Quảng Oai và ban tước Chương túc quốc thượng hầu. Sau này, khi quyền hành tập trung vào tay Hồ Quí Ly, để bảo vệ dòng họ mình, Trần Nguyên Đán đã kết thông gia với Hồ Quí Ly. Năm 1385, ông xin về trí sĩ ở Côn Sơn. Tác phẩm của Trần Nguyên Đán có Băng Hồ ngọc hác tập, Bách thế thông kỷ, và một số bài thơ chép trong Việt âm thi tập, Tinh tuyển gia luật thi, Trích diễm thi tập và Toàn Việt thi lục

Trần Nguyên Đán tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Nguyên|Đán
Inter: -pr-noun » -
Trần Nguyên Đán

  1. Inter: term » 1325 - tức mặc, thiên trường - nay thuộc nam hà - 1390 Hiệu Băng Hồ, là chắt Trần Quang Khải và là ông ngoại văn hào Nguyễn Trãi. Làm Đại phu ở đài ngự sử dưới triều Trần Dụ Tông. Năm 1370, ông cùng nhiều tướng lĩnh khác đánh dẹp Dương Nhật Lễ, lập vua Trần Nghệ Tông lên ngôi. Trần Nguyên Đán được giao trông coi việc quân ở trấn Quảng Oai và ban tước Chương túc quốc thượng hầu. Sau này, khi quyền hành tập trung vào tay Hồ Quí Ly, để bảo vệ dòng họ mình, Trần Nguyên Đán đã kết thông gia với Hồ Quí Ly. Năm 1385, ông xin về trí sĩ ở Côn Sơn. Tác phẩm của Trần Nguyên Đán có Băng Hồ ngọc hác tập, Bách thế thông kỷ, và một số bài thơ chép trong Việt âm thi tập, Tinh tuyển gia luật thi, Trích diễm thi tập và Toàn Việt thi lục.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -