Online Dictionary

trần nghệ tông Giải thích

Trần Nghệ Tông tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Nghệ Tông
- (Trần Phủ; 1321 - Tức Mặc, Thiên Trường - nay thuộc Nam Hà - 1395) Vua thứ 7 đời Trần, con Trần Minh Tông. Trần Nghệ Tông được phong tước Cung định vương, dưới thời Trần Dụ Tông giữ chức Hữu tướng quốc. 1370 hợp quân với hai em Cung Tuyên Vương Kính và công chúa Thiên Minh Ngọc Tha đánh dẹp Dương Nhật Lễ, khôi phục nhà Trần, lên ngôi vua. Tác phẩm của ông có Hoàng Huấn, Đế Châm, Bảo Hoà điện dư bút, và một số bài thơ chép trong Việt âm thi tập