Online Dictionary

trần ngạc Giải thích

Trần Ngạc tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Ngạc
- (? - 1391) Con trai của Trần Nghệ Tông, làm quan đến Thiếu uý, nhưng bỏ trốn vì sợ uy quyền của Hồ Quí Ly. Triều đình cho quân theo về Nam Định tróc nã, bị hại trong dịp ấy

Trần Ngạc tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Ngạc
Inter: -pr-noun » -
Trần Ngạc

  1. Inter: term » ? - 1391 Con trai của Trần Nghệ Tông, làm quan đến Thiếu uý, nhưng bỏ trốn vì sợ uy quyền của Hồ Quí Ly. Triều đình cho quân theo về Nam Định tróc nã, bị hại trong dịp ấy.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -