Online Dictionary

trần minh tông Giải thích

Trần Minh Tông tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Minh Tông
- (Trần Mạnh; - Tức Mặc, Thiên Trường - nay thuộc Nam Hà -) Vua thứ triều đại nhà Trần. ông làm vua suốt 15 năm, rồi nhường ngôi, và làm thái thượng hoàng. Thời Trần Minh Tông trị vì là thời gian cực thịnh cuối cùng của vương triều Trần. Về thơ văn Trần Minh Tông có Minh Tông thi tập, và một số thơ chép rải rác trong các sách Đại Việt sử ký toàn thư, Việt âm thi tập, Nam ông mộng lục v.v.