Online Dictionary

trần khánh dư Giải thích

Trần Khánh Dư tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Khánh Dư
- (? - Chí Linh, Hải Hưng - 1339) Danh tướng đời Trần, tước Nhân Huệ Vương, tôn thất nhà Trần; ông là một người say mê sách, trí lược, giỏi binh thư. Có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần III (1287-1288). ông viết tựa đề cho tập binh pháp Vạn kiếp tông bí truyền thư của Trần Quốc Tuấn

Trần Khánh Dư tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -info » -
Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Khánh|Dư
Inter: -pr-noun » -
Trần Khánh Dư

  1. Inter: term » ? - chí linh, hải hưng - 1339 Danh tướng đời Trần, tước Nhân Huệ Vương, tôn thất nhà Trần; ông là một người say mê sách, trí lược, giỏi binh thư. Có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần III (1287-1288). ông viết tựa đề cho tập binh pháp Vạn kiếp tông bí truyền thư của Trần Quốc Tuấn.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -