Online Dictionary

trần hợi Giải thích

Trần Hợi tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Hợi
- (xã) h. Trần Văn Thời, t. Cà Mau

Trần Hợi tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Hợi
Inter: -place » -
Trần Hợi

  1. Một xã thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -