Online Dictionary

trần danh aỏn Giải thích

Trần Danh Aỏn tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Danh Aỏn
- (1754 - Bảo Triện, Gia Bình, Kinh Bắc - nay thuộc Hà Bắc - 1794) Hiệu Tản ông, Liễu Am. Đỗ hoàng giáp (1787), làm quan cuối đời Lê, phong tước Đinh Nhạc hầu. Khi Tây Sơn ra Bắc, Trần Danh án được Lê Chiêu Thống cử đi với Lê Duy Đản sang cầu cứu nhà Thanh. Lê Chiêu Thống thất bại. Trần Danh án về quê ẩn náu, nhiều lần từ chối không nhận lời mời của vua Quang Trung. Tác phẩm của Trần Danh án gồm có Liễu Am thi tập, Liễu Am Tản ông thi tập, Bảo triện Trần Danh Aỏn thi thảo v.v.