Online Dictionary

trần danh Án Giải thích

Trần Danh Án tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -info » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Danh|Án
Inter: -name » -
Trần Danh Án

  1. Inter: term » 1754 - bảo triện, gia bình, kinh bắc - nay thuộc hà bắc - 1794 Hiệu Tản ông, Liễu Am. Đỗ hoàng giáp (1787), làm quan cuối đời Lê, phong tước Đinh Nhạc hầu. Khi Tây Sơn ra Bắc, Trần Danh án được Lê Chiêu Thống cử đi với Lê Duy Đản sang cầu cứu nhà Thanh. Lê Chiêu Thống thất bại. Trần Danh án về quê ẩn náu, nhiều lần từ chối không nhận lời mời của vua Quang Trung. Tác phẩm của Trần Danh án gồm có Liễu Am thi tập, Liễu Am Tản ông thi tập, Bảo triện Trần Danh Aỏn thi thảo v. V.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -