Online Dictionary

trần dương Giải thích

Trần Dương tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Dương
- (xã) h. Vĩnh Bảo, tp. Hải Phòng

Trần Dương tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Dương
Inter: -place » -
Trần Dương

  1. Một xã thuộc huyện Vĩnh Bảo, tp. Hải Phòng, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -