Online Dictionary

trần cảnh Giải thích

Trần Cảnh tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Cảnh
- x. Trần Thái Tông
- (1683 - Điền Trì, Chí Linh, Hải Hưng - 1757) Đỗ tiến sĩ (1718) làm quan dưới triều Cảnh Hưng đến Lễ bộ Thượng thư, tham gia cả hai ban văn võ, có dự nhiều trận đánh. ông đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp, là tác giả sách Minh Nông phả. ông cũng đã giữ chức Khuyến nông sứ ở các huyện Nam Sách và Kinh Môn

Trần Cảnh tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Cảnh
Inter: -pr-noun » -
Trần Cảnh

  1. Tên thật của Trần Thái Tông.
  2. Inter: term » 1683 - Điền Trì, Chí Linh, Hải Hưng - 1757 Đỗ tiến sĩ (1718) làm quan dưới triều Cảnh Hưng đến Lễ bộ Thượng thư, tham gia cả hai ban văn võ, có dự nhiều trận đánh. Ông đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp, là tác giả sách Minh Nông phả. Ông cũng đã giữ chức Khuyến nông sứ ở các huyện Nam Sách và Kinh Môn.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -