Online Dictionary

trần công bửu Giải thích

Trần Công Bửu tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Công Bửu
- (Giữa thế kỷ 16, Quan Sơn, Thanh Lâm - nay thuộc Hải Hưng) Đỗ tiến sĩ (1541) làm quan với nhà Mạc. Tác phẩm của ông có Thải môn nhân túc; Nhất y thụ nghiệp; Ngư, Tiều, Canh, Mục v.v.

Trần Công Bửu tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Công|Bửu
Inter: -pr-noun » -
Trần Công Bửu

  1. Inter: term » Giữa thế kỷ 16, quan sơn, thanh lâm - nay thuộc hải hưng Đỗ tiến sĩ (1541) làm quan với nhà Mạc. Tác phẩm của ông có Thải môn nhân túc; Nhất y thụ nghiệp; Ngư, Tiều, Canh, Mục v. V.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -