Online Dictionary

trần bảo tín Giải thích

Trần Bảo Tín tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Bảo Tín
- (1482 - Khải Mông - nay là Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh - ?) Đỗ bản nhãn (1511) làm quan đến Tả thị lang bộ Lại. Khi Mạc Đăng Dung lên ngôi, ông bỏ quan về ở ẩn, dạy học trò, nhằm đề cao chữ trung nghĩa, để phản ứng với nhà Mạc; thời Lê Trung Hưng, được phong làm phúc thần, truy tặng Thượng thư

Trần Bảo Tín tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Bảo|Tín
Inter: -pr-noun » -
Trần Bảo Tín

  1. Inter: term » 1482 - khải mông - nay là xuân giang, nghi xuân, hà tĩnh - ? Đỗ bản nhãn (1511) làm quan đến Tả thị lang bộ Lại. Khi Mạc Đăng Dung lên ngôi, ông bỏ quan về ở ẩn, dạy học trò, nhằm đề cao chữ trung nghĩa, để phản ứng với nhà Mạc; thời Lê Trung Hưng, được phong làm phúc thần, truy tặng Thượng thư.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -