Online Dictionary

trần bích san Giải thích

Trần Bích San tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Bích San
- (Trần Hy Tăng; 1840 - Vị Xuyên, Mỹ Lộc - nay thuộc Nam Hà - 1878) Ba kỳ thi đều đỗ đầu nên gọi là tam nguyên, làm quan đến Tuần phủ, thăng Tham tri, chuẩn bị đi sứ Trung Quốc thì mất. Tác phẩm có Nhân sự kim giám, mai Nham thi thảo, Tập Gia huấn ca