Online Dictionary

trần bình trọng Giải thích

Trần Bình Trọng tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Bình Trọng
- (1259 - Bảo Thái, Thanh Liêm, Nam Hà - 1285) Tướng trung nghĩa thời Trần Nhân Tông, thuộc dòng dõi Lê Đại Hành, đến đời Trần Thái Tông, ông được ban quốc tính. Trong trận kháng chiến chống Nguyên Mông lần II (1288), Trần Bình Trọng bị giặc bắt và bị giết (26-2-1285). Sau thắng lợi, được vua Trần truy phong tước Bảo Nghĩa Vương

Trần Bình Trọng tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Bình|Trọng
Inter: -pr-noun » -
Trần Bình Trọng

  1. Inter: term » 1259 - bảo thái, thanh liêm, nam hà - 1285 Tướng trung nghĩa thời Trần Nhân Tông, thuộc dòng dõi Lê Đại Hành, đến đời Trần Thái Tông, ông được ban quốc tính. Trong trận kháng chiến chống Nguyên Mông lần II (1288), Trần Bình Trọng bị giặc bắt và bị giết (26-2-1285). Sau thắng lợi, được vua Trần truy phong tước Bảo Nghĩa Vương.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -