Online Dictionary

trần anh tông Giải thích

Trần Anh Tông tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Anh Tông
- (Trần Thuyên; 1276 - Tức Mặc, Thiên Trường - nay thuộc Nam Hà - 1320) Con trưởng Trần Nhân Tông, vua thứ tư nhà Trần. Trần Anh Tông lên ngôi năm 1293, bấy giờ đất nước đã chiến thắng quân Nguyên, đang bước vào thời kỳ củng cố và xây dựng. Trong suốt 21 năm làm vua, từng nhiều lần phái các tướng tài, có khi đích thân đi giải quyết các vấn đề biên giới. Đặc biệt ông chú trọng mở mang việc học, sử dụng người tài; rất trân trọng các cựu thần. Vào thời Trần Anh Tông trị vì, nhân dân yên ổn làm ăn, kinh tế phát triển, văn học cũng thịnh vượng. Về tác phẩm, có tập Thuỷ vân tuỳ bút, Thạch dược châm và một số thơ chép trong Việt âm thi tập