Online Dictionary

trần ích tắc Giải thích

Trần ích Tắc tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần ích Tắc
- (Cuối thế kỷ 13) Con thứ hai của Thái Tông Trần Cảnh. Được phong tước Chiêu Quốc vương, nhưng đã đầu hàng quân Nguyên, cho làm An Nam quốc vương, đưa về nước, nhưng bị dân chúng phản đối, không được xem là con cháu họ Trần nữa. Trở sang Trung Quốc, làm quan với nhà Nguyên và chết ở Hán Dương

Trần Ích Tắc tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -info- » Trần Ích Tắc
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|ích|Tắc
Inter: -pr-noun » -
Trần ích Tắc, Trần Ích Tắc

  1. Inter: term » Cuối thế kỷ 13 Con thứ của Thái Tông Trần Cảnh, được phong tước Chiêu Quốc vương, nhưng đã đầu hàng quân Nguyên, cho làm An Nam quốc vương, đưa về nước, nhưng bị dân chúng phản đối, không được xem là con cháu họ Trần nữa. Trở sang Trung Quốc, làm quan với nhà Nguyên và chết ở Hán Dương.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -

Trần ích Tắc tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

#redirect Trần Ích Tắc