Online Dictionary

trấn ba đình Giải thích

trấn ba đình tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trấn ba đình
- Nhà nhỏ xây ở giữa hồ.

trấn ba đình tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » trấn|ba|đình
Inter: -noun » -
trấn ba đình

  1. Nhà nhỏ xây ở giữa hồ.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ tiếng Việt -