Online Dictionary

trăn gió Giải thích

trăn gió tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trăn gió
- Loài trăn lướt rất nhanh.

trăn gió tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » trăn|gió
Inter: -dfn » -
trăn gió

  1. Loài trăn lướt rất nhanh.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P