Online Dictionary

trái mùi Giải thích

trái mùi tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trái mùi
- trái chín nục

trái mùi tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » trái|mùi
Inter: -dfn » -
trái mùi

  1. Trái chín nục.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P