Online Dictionary

trái đất Giải thích

trái đất tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trái đất
- Nh. Quả đất.

Trại Đất tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trại Đất
- Một tên gọi khác của dân tộc Sán Dìu

Trại Đất tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trại|Đất
Inter: -pr-noun » -
Trại Đất

 1. Một tên gọi khác của dân tộc Sán Dìu.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -

Trái Đất tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -info » -
Category: Hình - :The Earth seen from Apollo 17.jpg|nhỏ|phải|Trái Đất
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » trái|đất
Inter: -pr-noun » -
Trái Đất, Trái đất

 1. Inter: like-entry » Quả Đất


Inter: -trans » -
Inter: đầ » u
 • Inter: en » g: Earth


Inter: giữ » a
 • Inter: fr » a: Terre ({{f}})

 • Inter: cuố » i
  Inter: -ref » -
  Inter: R:FVD » P
  Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -
  Translation: el » Trái Đất
  Translation: fr » Trái Đất
  Translation: ko » Trái Đất
  Translation: zh » Trái Đất
  Category: zh-min-nan:Trái Đất -

  trái đất tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  #redirect Trái Đất

  Trái đất tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  #redirect Trái Đất