Online Dictionary

tràn Giải thích

tran tại Norwegian => Vietnamese Của Giải thích:

tran  s.fm. (tran|a/-en)Dầu
cá.

- å ta tran for å unngå forkjølelse

tràn tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@tràn
* verb
- to overflow, to flood

trán tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@trán
* noun
- forehead

trân tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@trân
* adj
- brazen-faced

trăn tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@trăn
* noun
- python

trần tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@trần
* noun
- ceiling
* adj
- bare, naked plain

trận tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@trận
* noun
- battle, fight

tràn tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@tràn
- d. Đồ đan thưa bằng nan tre để đặt bánh tráng lên phơi cho khô.
- d. Nơi chứa hàng : Tràn than.
- đg. 1. Chảy ra ngoài miệng hoặc bờ vì đầy quá : Nước tràn qua mặt đê. 2. Tiến vào ào ạt : Giặc tràn vào cướp phá.
- Cg. Tràn cung mây. Ph. Bừa bãi, không mức độ, không điều độ : Chơi tràn : Uống tràn. Tràn cung mây. Nh. Tràn : Chơi tràn cung mây ; Uống tràn cung mây.

trán tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trán
- dt. Phần trên của mặt từ chân tóc đến lông mày: vầng trán rộng trán nhiều nếp nhăn.

trân tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trân
- tt. 1. Trơ trơ, không biết hổ thẹn: đã làm sai rồi còn trân cái mặt đứng đó. 2. Ngây ra, không có cử động, phản ứng gì: đứng chết trân, lặng người.

trăn tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trăn
- dt. Rắn lớn sống ở rừng, không có nọc độc, còn di tích chân sau, có thể bắt cả những con thú khá lớn: Trong vườn bách thú có cả trăn, cá sấu nữa.

trạn tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trạn
- d. Bệ xây cao để thờ hoặc để xếp sách vở (cũ).

trấn tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trấn
- d. Đơn vị hành chính xưa tương đương với một vài tỉnh ngày nay: Trấn Sơn Nam; Trấn Kinh Bắc.
- đg. án ngữ, cản lối qua lại: Đứng trấn trước cửa.
- đg. Nh. Trấn thủ: Đi trấn Cao Bằng.

trần tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trần
- 1 dt. Trần gian, cõi đời: sống ở trên trần từ giã cõi trần.
- 2 I. tt. 1. Để lộ nửa phần trên của cơ thể do không mặc áo: cởi trần mình trần. 2. Để lộ cả ra, không che, bọc: đi đầu trần giữa nắng cánh tay trần. 3. Lộ nguyên hình, chân tướng, không còn bị che đậy, giấu giếm: vạch trần sự dối trá lột trần bộ mặt của chúng. 4. ở trạng thái không có cái che chắn, bảo hiểm: đi ngựa trần (không có yên) nằm trần, không chiếu chăn, mùng màn. II. pht., khng. Chỉ có như thế, không có gì khác nữa: Trên người chỉ trần một chiếc áo lót.

trẩn tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trẩn
- t. Tạm mất kinh nguyệt: Trẩn hai tháng chắc là chửa.

trận tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trận
- d. 1. Cuộc đánh trong quá trình chiến tranh : Được trận. 2. Cái bất thình lình nổi lên mạnh : Trận bão ; Trận cười ; ốm một trận. 3. Cuộc xử trí ráo riết : Mắng cho một trận ; Trận đòn.

trằn tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trằn
- 1. đg. Nói đứa trẻ cố tuột xuống khi người ta đương ẵm: Thằng bé cứ trằn xuống không để ẵm đi. 2. ph. Nỗi đau gí người xuống: Đau trằn lúc trở dạ.

Tran tại German => Vietnamese Của Giải thích:

@wie im Tran
- {like a zombie}

trần tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -info » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » trần
Inter: -hanviet » -
Inter: to » p

 • 塡: điền, chấn, trần, trấn, điễn
 • 陈: trận, trần
 • 填: điền, chấn, trần, trấn, điễn
 • 蔯: trần
 • 陳: trận, trần


Inter: mi » d
 • 塵: trần
 • 螴: trần
 • 尗: thúc, trần
 • 敶: trần
 • 尘: trần

 • Inter: botto » m
  Inter: -hanviet-t » -
  Inter: to » p
  • 塡: điền, trần, chấn, điễn
  • 陳: trận, trần


  Inter: mi » d
 • 塵: trần

 • Inter: botto » m
  Inter: -nôm » -
  Inter: to » p
  • 塡: đền, trần, trấn, điền

 • [[
 • trán tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » trán
  Inter: -hanviet » -
  Inter: to » p

  • 綻: điện, trán, điễn
  • 䘺: trán


  Inter: mi » d
 • 绽: trán
 • 䋎: trán

 • Inter: botto » m
  Inter: -hanviet-t » -
  Inter: to » p
  • 綻: trán


  Inter: botto » m
  Inter: -nôm » -
  Inter: to » p
 • [[
 • trân tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » trân
  Inter: -hanviet » -
  Inter: to » p

  • 蓁: trân, trăn
  • 轃: trân
  • 臻: trân, trăn
  • 䂦: trân, kháng
  • 㰉: trân, trăn
  • 珍: trân


  Inter: mi » d
 • 珎: trân
 • 溱: trân, trăn
 • 駗: trân
 • 榛: tần, trân, trăn
 • 樼: trân

 • Inter: botto » m
  Inter: -hanviet-t » -
  Inter: to » p
  • 珍: trân


  Inter: botto » m
  Inter: -nôm » -
  Inter: to » p
  • 蓁: trân, trăn
  • 轃: trân
  • 瞋: sân, trân, trâng
  • 珍: trằn, trân, trâng
  • 樼: trân


  Inter: mi » d
 • 溱: trân, trăn
 • 駗: trân
 • 臻: trân, trăn
 • 榛: trân, trăn

 • Inter: botto » m
  Inter: -paro » -
  Inter: đầ » u
  :* trằn
  :* trạn
  :* tràn
  :* trẩn
  :* trận
  Inter: giữ » a
  :* trăn
  :* trán
  :* trần
  :* trấn
  Inter: cuố » i
  Inter: -adj » -
  trân
  1. Trơ trơ, không biết hổ thẹn.
  2. : Đã làm sai rồi còn trân cái mặt đứng đó.
  3. Ngây ra, không có cử động, phản ứng gì.
  4. : Đứng chết trân, lặng người.


  Inter: -ref » -
  Inter: R:FVD » P
  Inter: R:WinVNKey:Lê Sơn Than » h
  Category: Thể loại:Tính từ tiếng Việt -
  Translation: fr » trân
  Translation: zh » trân

  trăn tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » trăn
  Inter: -hanviet » -
  Inter: to » p

  • 蓁: trân, trăn
  • 棧: sạn, xiễn, trản, chăn, trăn
  • 楇: trăn
  • 獆: hào, trăn
  • 㰉: trân, trăn
  • 栈: sạn, xiễn, trản, chăn, trăn
  • 溱: trân, trăn


  Inter: mi » d
 • 獉: trăn
 • 螓: tần, trăn
 • [[
 • tràn tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » tràn
  Inter: -nôm » -
  Inter: to » p

  • 灡: lượn, làn, lan, trơn, tràn
  • 籣: lan, tràn, tràng
  • 滇: giàn, chan, điên, dàn, tràn, điền
  • 涱: tràn

 • [[
 • trạn tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » trạn
  Inter: -paro » -
  Inter: đầ » u
  :* trân
  :* trăn
  :* tràn
  :* trẩn
  :* trận
  Inter: giữ » a
  :* trằn
  :* trán
  :* trần
  :* trấn
  Inter: cuố » i
  Inter: -noun » -
  trạn

  1. Bệ xây cao để thờ hoặc để xếp sách vở (cũ).


  Inter: -ref » -
  Inter: R:FVD » P

  Category: Thể loại:Danh từ tiếng Việt -

  trấn tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » trấn
  Inter: -hanviet » -
  Inter: to » p

  • 塡: điền, chấn, trần, trấn, điễn
  • 镇: trấn
  • 填: điền, chấn, trần, trấn, điễn


  Inter: mi » d
 • 鎭: trấn
 • 鎮: trấn
 • 瑱: thến, điền, chấn, trấn, thiến

 • Inter: botto » m
  Inter: -hanviet-t » -
  Inter: to » p
  • 鎭: trấn


  Inter: botto » m
  Inter: -nôm » -
  Inter: to » p
  • 塡: đền, trần, trấn, điền
  • 镇: trấn
  • 填: đền, trần, trấn, điền

 • [[
 • trận tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » trận
  Inter: -hanviet » -
  Inter: to » p

  • 陈: trận, trần
  • 陣: trận
  • 阵: trận


  Inter: mi » d
 • 陳: trận, trần
 • 塦: trận

 • Inter: botto » m
  Inter: -hanviet-t » -
  Inter: to » p
  • 陣: trận
  • 陳: trận, trần


  Inter: botto » m
  Inter: -nôm » -
  Inter: to » p
  • 陣: rần, chăn, chận, giận, chặn, trận, trặn
  • 阵: trận


  Inter: mi » d
 • 陳: rần, chằn, trườn, trận, dằn, trằn, trần
 • 塦: trận

 • Inter: botto » m
  Inter: -paro » -
  Inter: đầ » u
  :* trân
  :* trăn
  :* trán
  :* trần
  :* trấn
  Inter: giữ » a
  :* trằn
  :* trạn
  :* tràn
  :* trẩn
  Inter: cuố » i
  Inter: -noun » -
  trận
  1. Cuộc đánh trong quá trình chiến tranh.
  2. : Được trận.
  3. Cái bất thình lình nổi lên mạnh.
  4. : Trận bão.
  5. : Trận cười.
  6. : Ốm một trận.
  7. Cuộc xử trí ráo riết.
  8. : Mắng cho một trận.
  9. : Trận đòn.


  Inter: -ref » -
  Inter: R:FVD » P
  Inter: R:WinVNKey:Lê Sơn Than » h
  Category: Thể loại:Danh từ tiếng Việt -
  Translation: en » trận
  Translation: fr » trận
  Translation: ko » trận
  Translation: zh » trận

  trằn tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » trằn
  Inter: -nôm » -
  Inter: to » p

  • 鄰: lân, lăn, trằn, láng, trăn
  • 陳: rần, chằn, trườn, trận, dằn, trằn, trần


  Inter: mi » d
 • 珍: trằn, trân, trâng

 • Inter: botto » m
  Inter: -paro » -
  Inter: đầ » u
  :* trân
  :* trạn
  :* tràn
  :* trẩn
  :* trận
  Inter: giữ » a
  :* trăn
  :* trán
  :* trần
  :* trấn
  Inter: cuố » i
  Inter: -verb » -
  trằn
  1. Nói đứa trẻ cố tuột xuống khi người ta đương ẵm.
  2. : Thằng bé cứ trằn xuống không để ẵm đi.
  3. Ph. Nỗi đau gí người xuống.
  4. : Đau trằn lúc trở dạ.


  Inter: -ref » -
  Inter: R:FVD » P
  Inter: R:WinVNKey:Lê Sơn Than » h
  Category: Thể loại:Động từ tiếng Việt -
  Translation: zh » trằn

  trẩn tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » trẩn
  Inter: -hanviet » -
  Inter: to » p

  • 賑: trẩn, chẩn
  • 縝: trẩn, chẩn


  Inter: mi » d
 • 絼: trẩn

 • Inter: botto » m
  Inter: -nôm » -
  Inter: to » p
  • 展: triển, trẩn, chẽn
  • 絼: trẩn


  Inter: botto » m
  Inter: -paro » -
  Inter: đầ » u
  :* trân
  :* trăn
  :* trán
  :* trần
  :* trận
  Inter: giữ » a
  :* trằn
  :* trạn
  :* tràn
  :* trấn
  Inter: cuố » i
  Inter: -adj » -
  trẩn
  1. Tạm mất kinh nguyệt.
  2. : Trẩn hai tháng chắc là chửa.


  Inter: -trans » -
  Inter: -ref » -
  Inter: R:FVD » P
  Inter: R:WinVNKey:Lê Sơn Than » h
  Category: Thể loại:Tính từ tiếng Việt -
  Translation: zh » trẩn

  tran tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -nor » -
  Inter: -noun » -
  Inter: nor-noun » word=tran|root=tran|defsg=tran|indefsg=trana/tranen
  trÀn Inter: m » f

  1. Dầu cá.
  2. : '' å ta tran for å unngå forkjølelse


  Inter: -ref » -
  Inter: R:FVD » P

  Category: Thể loại:Danh từ tiếng Na Uy -
  Translation: fi » tran
  Translation: io » tran
  Translation: ta » tran

  Trần tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

  Inter: -vie » -
  Inter: -info » -
  Inter: -pron » -
  Inter: vie-pron » trần
  Inter: -paro » -

  • trần


  Inter: -etym » -
  Phiên âm từ chữ Hán 陳 (phồn thể) hoặc 陈 (giản thể).
  Inter: -pr-noun » -
  Trần
  1. Một họ (phần của tên người, thừa kế từ cha) tại Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, ...


  Inter: -syn » -
  • Đông A


  Inter: -trans » -
  Inter: đầ » u
  Inter: giữ » a
  • Inter: zh » o: 陳


  Inter: cuố » i
  Category: Thể loại:Danh từ riêng tiếng Việt -
  Category: Thể loại:Mục từ Hán-Việt -
  Translation: en » Trần