Online Dictionary

thi sơn Giải thích

Thi Sơn tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Thi Sơn
- (xã) h. Kim Bảng, t. Hà Nam

Thi Sơn tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Thi|Sơn
Inter: -place » -
Thi Sơn

  1. Một xã thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -