Online Dictionary

thi hương Giải thích

thi hương tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@thi hương
- Khoa thi mở ở một số tỉnh trong thời phong kiến, người đỗ dưới học vị cử nhân hoặc tú tài.

@thi hương
- là kỳ thi ở địa phương liên tỉnh tuyển tú tài cử nhân

thi hương tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vi » -
Inter: -noun » -
:thi hương: khoa thi thời phong kiến mở ở một số tỉnh, người đỗ được cấp học vị cử nhân hay tú tài

Thi hương tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

#redirect thi hương