Online Dictionary

thị ngân Giải thích

Thị Ngân tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Thị Ngân
- (xã) h. Thạch An, t. Cao Bằng

Thị Ngân tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Thị|Ngân
Inter: -place » -
Thị Ngân

  1. Một xã thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -