Online Dictionary

thị hoa Giải thích

Thị Hoa tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Thị Hoa
- (xã) h. Hạ Lang, t. Cao Bằng

Thị Hoa tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Thị|Hoa
Inter: -place » -
Thị Hoa

  1. Một xã thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -