Online Dictionary

thị cầu Giải thích

Thị Cầu tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Thị Cầu
- (phường) tx. Bắc Ninh, t. Bắc Ninh

Thị Cầu tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Thị|Cầu
Inter: -place » -
Thị Cầu

  1. Một phường thuộc thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -