Online Dictionary

thì thùng Giải thích

thì thùng tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@thì thùng
- Tiếng trống đánh: Trống chùa ai đánh thì thùng (cd).

thì thùng tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » thì|thùng
Inter: -noun » -
thì thùng

  1. Tiếng trống đánh.
  2. : Trống chùa ai đánh thì thùng. (ca dao)


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ tiếng Việt - Category: Thể loại:Từ láy tiếng Việt -