Online Dictionary

sổ hộ khẩu Giải thích

sổ hộ khẩu tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@sổ hộ khẩu
- Family-register