Online Dictionary

số hư Giải thích

số hư tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@số hư
- (toán học) Abstract number