Online Dictionary

revolution Giải thích

revolution tại English => Vietnamese (Anh Việt ) Của Giải thích:

@revolution /,revə'lu:ʃn/
* danh từ
- vòng, tua
=revolutions per minute+ số vòng quay mỗi phút
- (toán học); (thiên văn học) sự xoay vòng
- cuộc cách mạng
=the socialist revolution+ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
=the national democratic revolution+ cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

Revolution tại German => Vietnamese Của Giải thích:

@die Revolution
- {revolution} vòng, tua, sự xoay vòng, cuộc cách mạng

révolution tại French => Vietnamese Của Giải thích:

@révolution
* danh từ giống cái
- sự quay vòng; chu kỳ quay vòng; vòng quay
=La révolution de la terre autour du soleil+ sự quay vòng của trái đất xung quanh mặt trời
- (toán học) sự tròn xoay
=Cône de révolution+ hình nón tròn xoay
=Surface de révolution+ mặt tròn xoay
=Axe de révolution+ trục tròn xoay
- (lâm nghiệp) vòng quay đốn cây
- sự vần xoay
=La révolution des saisons+ sự vần xoay của các mùa
- cách mạng
=Révolution d'Août+ cách mạng tháng Tám
=Révolution technique+ cách mạng kỹ thuật
=La victoire de la révolution+ thắng loại của cách mạng

revolution tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -
Inter: -pron » -

 • Category: Wiktionary - :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˌrɛ.və.ˈluː.ʃən/


Inter: pron-audio »
|place=Hoa Kỳ
|file=En-us-revolution.ogg
|pron=ˌrɛ.və.ˈluː.ʃən
Inter: -noun » -
revolution Inter: IPA » /ˌrɛ.və.ˈluː.ʃən/
 1. Vòng, tua.
 2. : revolutions per minute — số vòng quay mỗi phút
 3. Inter: term » Toán học ; (thiên văn học) sự xoay vòng.
 4. Cuộc cách mạng.
 5. : the socialist revolution — cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
 6. : the national democratic revolution — cuộc cách mạng dân tộc dân chủ


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ tiếng Anh -
Translation: cs » revolution
Translation: da » revolution
Translation: el » revolution
Translation: en » revolution
Translation: eo » revolution
Translation: es » revolution
Translation: et » revolution
Translation: eu » revolution
Translation: fa » revolution
Translation: fi » revolution
Translation: fr » revolution
Translation: hu » revolution
Translation: hy » revolution
Translation: id » revolution
Translation: io » revolution
Translation: it » revolution
Translation: ja » revolution
Translation: kk » revolution
Translation: kn » revolution
Translation: ko » revolution
Translation: ku » revolution
Translation: li » revolution
Translation: lo » revolution
Translation: mg » revolution
Translation: ml » revolution
Translation: my » revolution
Translation: nl » revolution
Translation: pl » revolution
Translation: pt » revolution
Translation: ru » revolution
Category: simple:revolution -
Translation: sv » revolution
Translation: sw » revolution
Translation: ta » revolution
Translation: te » revolution
Translation: th » revolution
Translation: tr » revolution
Translation: zh » revolution

révolution tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -fra » -
Inter: -pron » -

 • Category: Wiktionary - :IPA|IPA: Inter: IPA » /ʁe.vɔ.ly.sjɔ̃/


Inter: -noun » -
Inter: fra-noun »
s=révolution|p=révolutions|
sp=/ʁe.vɔ.ly.sjɔ̃/|pp=/ʁe.vɔ.ly.sjɔ̃/
révolution {{f}} Inter: IPA » /ʁe.vɔ.ly.sjɔ̃/
 1. Sự quay vòng; chu kỳ quay vòng; vòng quay.
 2. : La révolution de la terre autour du soleil — sự quay vòng của trái đất xung quanh mặt trời
 3. Inter: term » Toán học Sự tròn xoay.
 4. : Cône de révolution — hình nón tròn xoay
 5. : Surface de révolution — mặt tròn xoay
 6. : Axe de révolution — trục tròn xoay
 7. Inter: term » Lâm nghiệp Vòng quay đốn cây.
 8. Sự vần xoay.
 9. : La révolution des saisons — sự vần xoay của các mùa
 10. Cách mạng.
 11. : Révolution d’Août — cách mạng tháng Tám
 12. : Révolution technique — cách mạng kỹ thuật
 13. : La victoire de la révolution — thắng loại của cách mạng


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại - :Danh từ tiếng Pháp|revolution
Category: Thể loại - :Mục từ tiếng Pháp|revolution
Translation: de » révolution
Translation: el » révolution
Translation: en » révolution
Translation: et » révolution
Translation: fa » révolution
Translation: fi » révolution
Translation: fr » révolution
Translation: hu » révolution
Translation: id » révolution
Translation: io » révolution
Translation: it » révolution
Translation: ja » révolution
Translation: ko » révolution
Translation: lo » révolution
Translation: mg » révolution
Translation: nl » révolution
Translation: pl » révolution
Translation: pt » révolution
Translation: sv » révolution
Translation: tr » révolution