Online Dictionary

reductio ad absurdum Giải thích

reductio ad absurdum tại English => Vietnamese (Anh Việt ) Của Giải thích:

@reductio ad absurdum
* danh từ
- phương pháp bác bỏ một luận đề (bằng cách chứng minh, nếu lý giải chính xác theo từng chữ, nó sẽ dẫn đến một cách vô lý)