Online Dictionary

gia dĩ Giải thích

gia dĩ tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@gia dĩ
- Moreover

gia dĩ tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@gia dĩ
- "Gia chi dĩ" nói tắt.

gia dĩ tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » gia|dĩ
Inter: -dfn » -
gia dĩ

  1. "Gia chi dĩ" nói tắt.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P


Translation: zh » gia dĩ