Online Dictionary

gia chi dĩ Giải thích

gia chi dĩ tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@gia chi dĩ
- ph. Hơn nữa.

gia chi dĩ tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » gia|chi|dĩ
Inter: -adv » -
gia chi dĩ

  1. Hơn nữa.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Phó từ tiếng Việt -