Online Dictionary

gia cường Giải thích

gia cường tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@gia cường
- (ít dùng) như gia cố