Online Dictionary

gia ấm Giải thích

gia ấm tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@gia ấm
- d. Phúc nhà (cũ): Nhờ gia ấm anh em tôi đã phương trưởng cả.

gia ấm tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » gia|ấm
Inter: -noun » -
gia ấm

  1. Phúc nhà (cũ).
  2. : Nhờ gia ấm anh em tôi đã phương trưởng cả.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P

Category: Thể loại:Danh từ tiếng Việt -