Online Dictionary

gia ân Giải thích

gia ân tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@gia ân
- như gia ơn