Online Dictionary

giá áo túi cơm Giải thích

giá áo túi cơm tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@giá áo túi cơm
- cái giá để mắc áo, cái túi để đựng cơm ý nói người vô dụng hèn kém

giá áo túi cơm tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » giá|áo|túi|cơm
Inter: -dfn » -
giá áo túi cơm

  1. Cái giá để mắc áo, cái túi để đựng cơm ý nói người vô dụng hèn kém.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P