Online Dictionary

già làng Giải thích

già làng tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@già làng
- Village patriarch