Online Dictionary

già cốc Giải thích

già cốc tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@già cốc
- "Già cốc đế" nói tắt. Già cốc đế. Già quá lắm.

già cốc tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » già|cốc
Inter: -adj » -
già cốc

  1. "Già cốc đế" nói tắt.
  2. : Già cốc đế. — Già quá lắm.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Tính từ tiếng Việt -