Online Dictionary

can ngăn Giải thích

can ngăn tại Vietnamese => English Của Giải thích:

ı]['dɑ:kəu]['dɑ:sı][dɔ'dɑ:]['dɑ:dən]