Online Dictionary

can liên Giải thích

can liên tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » can|liên
Inter: -verb » -
can liên

  1. Dính dáng đến, liên luỵ vào.


Inter: -syn » -
  • liên can


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Động từ tiếng Việt -
Translation: zh » can liên