Online Dictionary

can liên (liên can) Giải thích

can liên (liên can) tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

ица
° буф́етчица ж. 5a
- см. буф́ет