Online Dictionary

can dự Giải thích

can dự tại Vietnamese => English Của Giải thích:

ænə'mılə]['dænən]['dænənbəg]['dænə]['dænəz]['dænı][dɔ'nu:nzıəu]['dænı]['dɔnəu]['deınəuz][də'nɔfskı]['dænsbı]['dænsə]['dænsə'rəu]['dæns'fɔ:θ]['dænsı][dænsk]['dænskın]['dænskı]['dænsən][dænt]['dɔnteı]['dæntın]['dæntən][dɔn'təunı]['dæn'təunıəu][dɔnt'wəunəu]['dæntslə]['dænjub]['dænvəz]['dæn'vıl]['dænı'li:zın][