Online Dictionary

cằn cọc Giải thích

cằn cọc tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@cằn cọc
- Stunted (nói khái quát)