Online Dictionary

cắn màu Giải thích

cắn màu tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@cắn màu
- (Thuốc cắn màu) Mordant